بارم بندی دین و زندگی پایه یازدهم

خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دین و زندگی پایه یازدهم بسته هستند)

بارم بندی درس دین و زندگی پایه یازدهم

بارم بندی دین و رندگی پایه دهم

خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دین و رندگی پایه دهم بسته هستند)

بارم بندی درس دین و زندگی پایه دهم

بانک سوالات پایانی

خرداد ۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک سوالات پایانی بسته هستند)

پایانی دهم تجربی پایانی یازدهم تجربی ۲ پایانی یازدهم تجربی

سه نمونه طرح درس ملی

خرداد ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سه نمونه طرح درس ملی بسته هستند)

طرح درس ۱ طرح درس ۲ طرح درس ۳

گزارش تحلیل سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۹۶

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش تحلیل سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۹۶ بسته هستند)

ارزشیابی از مولفه های مختلف نظام آموز شی ،تضمین کننده حرکت درجهت
اهداف مورد نظر میبا شد . یادگیری وقتی حا صل می شودکه تغییر در رفتار
دانش آموز ایجادگردد . بدین جهت مولفین کتابهای درسی در هنگام تالیف کتاب
اهدافی را مشخص میکنندکه دانش آموزان پس ازطی فرایند آموزش میبایست
به آنهاد ست یابندوتغییرات لازم دررفتار آنها حا صل شود .درطی فرایندآموزش
برای اینکه میزان د ستیا بی دانش آموزان به اهداف کتاب تعیین گرددآزمون های
مختلف ازجمله مداد – کاغذی به عمل می آید.دراین را ستا همه سااله پس
ازطراحی سوالات تو سط طراحان برا ساس جدول هدف -محتوا، دانش آموزان
رشته های مختلف سال سوم متو سطه درامتحانات نهایی دروس گوناگون که به
صورت سراسری در کل کشور برگزار می گرددشرکت می نمایند. پس از برگزاری
امتحانات نوبت های مختلف امتحانی خرداد،شهریور و دی ، نتایج حاصله ازعملکرد
دانش آموزان تو سط گروه استا ندارد ها و رروان سنجی و گروه فناوری
وارزشیابی این مرکز با همکاری واحد سنجش ادارات کل استانها جمع
آوری و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

گزارش نهایی شهریور ۹۶

نمون برگ بررسی علل احتمالی ضعف پاسخگویی دانش آموزان درس

اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمون برگ بررسی علل احتمالی ضعف پاسخگویی دانش آموزان درس بسته هستند)

نمون برگ بررسی ضعف درسی

پاسخ به شبهات ۴

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ به شبهات ۴ بسته هستند)

شبهات ۴

پاسخ به شبهات ۳

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ به شبهات ۳ بسته هستند)

شبهات ۳

پاسخ به شبهات ۲

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ به شبهات ۲ بسته هستند)

شبهات ۲

پاسخ به شبهات

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخ به شبهات بسته هستند)

شبهات ۱