نمونه سوالات پایانی دوازدهم

دی ۲۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات پایانی دوازدهم بسته هستند)

انسانی                  تجربی             دوازدهم انسانی

راهنمای برنامه درسی

دی ۱۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درسی بسته هستند)

راهنمای جدید برنامه درسی ملی

بانک سوالات درس به درس دوازدهم انسانی چهار درس اول

دی ۱۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک سوالات درس به درس دوازدهم انسانی چهار درس اول بسته هستند)

اول فرم الف        اول فرم ب                اول فرم ج              اول فرم د               اول فرم و         اول فرم ه     چهارم فرم الف      چهارم فرم ب       چهارم فرم ج       چهارم فرم د        چهارم فرم و         چهارم فرم ه     دوم فرم الف         دوم فرم ب       دوم فرم ج         دوم فرم د          دوم فرم و         دوم فرم ه   سوم فرم الف سوم فرم ب     سوم فرم ج     سوم فرم د      سوم فرم و      سوم فرم ه

فیلم آموزشی پایه دوازدهم

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم آموزشی پایه دوازدهم بسته هستند)

بارم بندی پایه یازدهم

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی پایه یازدهم بسته هستند)

dini11

بارم بندی دروس دین و زندگی پایه دهم و دوازدهم

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دروس دین و زندگی پایه دهم و دوازدهم بسته هستند)

       بارم_بندی_درس_دین_و_زندگی_پایه_دهم                بارم دوازدهم

راهنمای برنامه درسی

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درسی بسته هستند)

مفاهیم اساسی دوره متوسطه

پاور راهنمای برنامه درسی

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاور راهنمای برنامه درسی بسته هستند)

کارگاه آموزشی

راهنمای معلم دروس اول تا هشتم پایه دوازدهم

آذر ۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای معلم دروس اول تا هشتم پایه دوازدهم بسته هستند)

راهنمای دروس

فرم گزارش کارگاه آموزشی

آذر ۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم گزارش کارگاه آموزشی بسته هستند)

فرم گزارش نشست های علمی و کارگاه آموزشی